Moment namaszczenia świętym olejem

SAKRAMENT BIERZMOWANIA


"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"/KKK 1285/


 

Chrystus wielokrotnie obiecywał Apostołom wylanie Ducha Świętego i spełnił tę obietnicę w dniu Paschy i w widzialny w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić wielkie dzieła Boga. Św. Piotr oznajmia, że to czego tutaj doświadczają to wylanie Ducha Świętego i zarazem objawienie się Boga w znakach ognia, wichru nawiązujących do objawienia pod górą Synaj. Od tego momentu Apostołowie wypełniając wolę Jezusa Chrystusa, przez włożenie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu (Hbr. 6,2; KKK 1287). Bardzo wcześnie do gestu włożenia rąk dodano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego.

 

Przyjęcie sakramentu bierzmowania winno poprzedzić odpowiednie przygotowanie, dlatego też każdego roku od września rozpoczynają się spotkania dla kandydatów do bierzmowania. Datę sakramentu bierzmowania wyznacza Ks. Biskup.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

- systematyczny udział w niedzielnych Mszach św.

- regularna spowiedź

- udział w spotkaniach formacyjnych

- okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

WYMAGANIA DLA ŚWIADKÓW BIERZMOWANIA:

- ukończone 16 lat życia

- przyjęty sakrament bierzmowania

- życie zgodne z chrześcijańską wiarą